β›½
Gas Tank Balance Data
With this data API, you can find out the current gas tank balance for a particular dapp that you have registered on the dashboard
get
https://data.biconomy.io/api/v1/dapp
/gas-tank-balance
Fetches gas tank balance for a particular dapp

API Call via NodeJS

const fetch = require("node-fetch");
const { URL, URLSearchParams } = require('url');
const authToken = "<Account's AUTH TOKEN>";
const apiKey = "<Dapp's API KEY>";
const getDappGasTankBalance = () => {
const url = new URL("https://data.biconomy.io/api/v1/dapp/gas-tank-balance");
​
const requestOptions = {
method: 'GET',
headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "authToken": authToken, "apiKey" : apiKey }
};
fetch(url, requestOptions)
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
​
getDappGasTankBalance();
Copy link
On this page
get
Fetches gas tank balance for a particular dapp
API Call via NodeJS